Spørsmål
Sigbjørn Framnes (FrP): Vil ministeren arbeide for at flyruta Stord-Oslo kommer inn som en FOT-rute fra 2024, som del av statlige flykjøp?

Svar
Jon-Ivar Nygård: Flyruten Stord–Oslo har frem til pandemien vært operert på kommersielle vilkår,
men har under deler av pandemien vært gjenstand for midlertidig statlig kjøp. Den siste avtalen for
ruten Stord–Oslo utløp ved årsskiftet. Det er satt av midler til denne typen kjøp i første kvartal 2022,
jf. Prop. 51 S (2021-2022) og Innst. 119 S (2021-2022), og Samferdselsdepartementet vurderer dette
behovet fortløpende.


Den mer permanente ordningen med statlig flyrutekjøp (FOT) har hittil vært forbeholdt lufthavner
som er en del av Avinor-nettverket. Dette inkluderer flertallet av de lokale lufthavnene som det
daværende Luftfartsverket tok over fra kommunene på 90-tallet. I stedet for å støtte rutedriften har
staten sikret økonomisk støtte til selve lufthavnene, først til flygeinformasjonstjenesten (AFIS) og i
form av ulike kombinasjoner av investerings- og driftsstøtte, og deretter med en egen
tilskuddsordning fra 2016. Stord Lufthamn får i dag støtte fra Vestland fylkeskommune, etter at
fylkeskommunen som et ledd i regionreformen overtok tilskuddsansvaret og budsjettmidlene fra
Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2021.


Samferdselsdepartementet har nylig startet arbeidet med flyruteanskaffelsen med avtaleoppstart 1.
april 2024, som inkluderer FOT-rutene i Sør-Norge. Omfanget av ordningen, dvs. hvilke ruter som
skal inkluderes, vil være en del av vurderingene i den forbindelse. Jeg vil imidlertid ikke foregripe
konklusjonene så tidlig i prosessen. Våren 2022 skal det etter planen gjennomføres en høringsrunde
med fylkeskommunene og andre berørte instanser. Dette vil være et egnet sted å komme med innspill
til det statlige flyrutekjøpet fra 1. april 2024.


Samferdselsdepartementet tar for øvrig sikte på å snart lyse ut et oppdrag for utarbeidelse av en
ekstern transportfaglig utredning for flyruteanskaffelsen (FOT-ruter) fra 1. april 2024. Hensikten med
utredningen er å styrke det faglige grunnlaget for departementets vurderinger. De berørte
fylkeskommunene har fått anledning til å komme med innspill til utredningsoppdraget.

Foto: FRP

Stikkord :
Del innlegg :